کتاب استاندارد مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بخش دوم-ISO/IEC 20000 -2

صفحه اول » مقالات تخصصی » معرفی کتاب » کتاب استاندارد مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بخش دوم-ISO/IEC 20000 -2
کتاب استاندارد مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بخش دوم-ISO/IEC 20000 -2
4.6 (92%) 5 نظر

iso-book-2این بخش از ISO/IEC 20000 نشان دهنده اتفاق نظر اهالی صنعت درباره استانداردهای کیفیت برای مدیریت خدمات IT ست .
این بخش پیشنهاد می کند که ارائه کنندگان خدمات باید لغات مشترک و یک روش سازگارتر را در مدیریت خدمات بکار گیرند و همچنین راهنمای خوبی برای ممیزان است و به ارائه کنندگان خدمات در برنامه ریزی بهبود خدمات کمک می کند. این کتاب دردست چاپ می باشد.

دیدگاه خود را ثبت کنید