Portfolio Items

صفحه اول » Portfolio Items
  • استقرار چارچوب ITIL همسو با استاندارد ISO/IEC 20000 در شرکت انرژی دانا
  • پیاده سازی برخی از فرآیندهای چارچوب ITIL در شرکت ذوب آهن اصفهان
  • پیاده سازی و استقرار فرآیندهای چارچوب ITIL در شرکت سایپا یدک
  • ارزیابی وضع موجود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مطابق با چارچوب ITIL v3 و Cobit 5 همسو با استاندارد ISO/IEC 20000
  • ارزیابی وضع موجود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت مطابق با چارچوب ITIL v3 و همسو با استاندارد ISO/IEC 20000
  • پیاده‌سازی چارچوب ITIL V3 در سازمان فاوای شهرداری تهران و اخذ استاندارد ISO/IEC 20000
  • طرح ارزیابی وضع موجود بمنظور استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات
  • طرح ارزیابی ITIL و توسعه نقشه فناوری اطلاعات بر اساس COBIT
  • مشاوره پیاده سازی ITIL بر اساس الزامات ISO/IEC 20000
  • طرح ارزیابی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر اساس COBIT