دانلود
دانلود کاتالوگ

شرکت رایزن سامانه گستر، ارائه کننده خدمات آموزش، مشاوره و ابزار در حوزه های مرتبط با چارچوبها، بهروشها و استانداردهای مرتبط با فناوری اطلاعات نظیر ITIL, ISO/IEC 20000, SCRUM, ISMS, ISO/IEC 27001, PRINCE2, Togaf, BPMN, RESILIA و … است. جهت کسب اطلاعات کامل در رابطه با مجموعه خدمات قابل ارائه توسط این شرکت، لطفا فایل کاتالوگ شرکت را دریافت کنید.